Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KUKE Finance S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 14.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance S.A. na rok 2022 oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2022-2024”.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu przy ul. Kruczej 50, w Warszawie 30 kwietnia – 4 maja 2022 r.