Przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP firmy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000501348, NIP 525 258 12 00, REGON 147130332 („Spółka”).

Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych KUKE Finance S.A. w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. KUKE Finance S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@kuke-finance.pl

Cele i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:

  • podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie pozostawione w formularzu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • analitycznym – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego
  • prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług KUKE Finance S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy współpracujące w zakresie usług marketingowych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa wyrażonej zgody lub do czasu, gdy KUKE Finance S.A. ustali, że dane zostały zdezaktualizowane.

Pouczenie o prawach

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Automatyczne podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z KUKE Finance S.A. w formie pisemnej na adres siedziby KUKE Finance S.A., tj. KUKE Finance S.A. ul. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@kuke-finance.pl bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa KUKE Finance S.A. zaprzestanie realizowania czynności w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

RODO: KUKE Finance Faktor

Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres zameldowania, obywatelstwo, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe, funkcja/pełnione stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000501348, NIP 525 258 12 00, REGON 147130332, (KUKE Finance).

Kontakt z inspektorem ochrony danych KUKE Finance

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych KUKE Finance w formie tradycyjnej na adres siedziby KUKE Finance, tj. KUKE Finance S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@kuke-finance.pl

Cele i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  • poprawnej realizacji uprawnień wynikających z zawartej umowy faktoringu i umożliwienia składania oświadczeń woli w imieniu Klienta w zakresie danych wprowadzanych do systemu KUKE Finance Faktor i ich honorowania przez KUKE Finance (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b w zw. z lit. f RODO),
  • wewnętrznych celów administracyjnych KUKE Finance, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego KUKE Finance będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy świadczące usługi archiwizacji dokumentów, podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE Finance stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy faktoringu zawartej pomiędzy Klientem a KUKE Finance.

Pouczenie o prawach

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Źródło danych

Państwa dane zostały przekazane przez Klienta będącego Państwa pracodawcą lub na rzecz którego świadczą Państwo usługi. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.