Wybierz faktoring dla siebie

Faktoring zabezpieczony gwarancjami

Działalność w trudnym i pełnym niepewności otoczeniu gospodarczym powoduje, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć problem z uzyskaniem finansowania w postaci faktoringu. System gwarancji, które zabezpieczają spłatę limitów faktoringowych pozwala firmom faktoringowym finansować polskich przedsiębiorców pomimo wzrostu ryzyka. Rozwiązania oferowane wspólnie przez KUKE Finance, KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do finansowania i dostarczają im płynność niezbędną w celu efektywnego rozwoju biznesu.

Faktoring eksportowy zabezpieczony gwarancją KUKE

Faktoring zabezpieczony gwarancją KUKE to rozwiązanie, którego celem jest poprawa płynności finansowej eksportera działającego w silnie konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez KUKE, KUKE Finance może finansować należności eksportera, który ma trudności z uzyskaniem finansowania na rynku lub zwiększyć wartość dotychczasowego finansowania. KUKE gwarantuje terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec faktora z tytułu limitu faktoringowego przyznanego eksporterowi w złotych lub walucie obcej.

Gwarancja KUKE ma zastosowanie do faktoringu odwrotnego (zakupowego) i faktoringu niepełnego (z regresem).

Korzyści dla eksportera

 • Faktoring odwrotny poprawia płynność finansową eksportera poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, np. gdy za wystawioną z 14-dniowym terminem płatności fakturę zapłaci KUKE Finance w dniu jej wymagalności, a eksporter ureguluje swoje zobowiązanie wobec faktora po kolejnych 60 dniach.
 • Polski lub zagraniczny dostawca eksportera uzyskuje pewność otrzymania zapłaty za przesłane komponenty, surowce lub materiały, dzięki czemu eksporterowi łatwiej jest wynegocjować korzystne warunki dostaw.
 • Faktoring zabezpieczony gwarancją KUKE daje polskiemu eksporterowi możliwości uzyskania od dostawcy korzystnych warunków płatności, np. długiego kredytu kupieckiego, dzięki czemu obniża swoje koszty.

Najważniejsze warunki współpracy

 • Aby uzyskać gwarancję od KUKE, średnie przychody netto firmy z tytułu sprzedaży eksportowej w trzech z pięciu lat przed wystawieniem gwarancji nie mogą być mniejsze niż 20 proc.
 • Kwota gwarancji stanowi 80 proc. wartości należności wykupionych przez KUKE Finance od eksportera.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Faktoring zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego jest oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu Gwarancji Kryzysowych. BGK gwarantuje firmie faktoringowej terminową spłatę zobowiązań wynikających z limitu faktoringowego przyznanego przedsiębiorcy w złotych lub walucie obcej. Gwarancja BGK ma zastosowanie do faktoringu odwrotnego (zakupowego) i faktoringu niepełnego (z regresem).

Celem gwarancji jest dostarczanie płynności przedsiębiorcom działającym w utrudnionych warunkach zewnętrznych. Rozwiązanie zachęca faktorów do współpracy z przedsiębiorcami w sytuacji kiedy nie dysponują oni zabezpieczeniem w formie portfela scedowanych wierzytelności w faktoringu odwrotnym lub kiedy jakość portfela wierzytelności w faktoringu niepełnym nie spełnia wszystkich wymogów faktora.

Najważniejsze warunki współpracy

 • Gwarancja obejmuje do 80 proc. wartości wierzytelności wykupionych przez faktora od przedsiębiorcy.
 • Maksymalna kwota gwarancji wynosi 200 mln zł.
 • Gwarancja musi być udzielona do 31 grudnia 2022 roku.
 • Maksymalny termin wymagalności wierzytelności lub zobowiązań objętych gwarancją wynosi 180 dni dla faktoringu niepełnego i 240 dni dla faktoringu odwrotnego.

Więcej informacji o gwarancji spłaty limitu faktoringowego znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Faktoring zabezpieczony gwarancjami jest dla Twojej firmy jeśli:

Jesteś eksporterem lub działasz na rynku krajowym
Masz trudność z uzyskaniem finansowania lub chcesz zwiększyć wartość dotychczasowego finansowania
Sprzedajesz z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
Twoja firma prowadzi pełną księgowość

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu zabezpieczonym gwarancjami? Skontaktuj się z nami

Sprawdź inne rodzaje faktoringu

Faktoring pełny
Ogranicz ryzyko i zabezpiecz się przed niewypłacalnością swoich klientów. Skorzystaj z najszerszego pakietu naszych usług.
Zobacz ofertę
Faktoring niepełny
Odblokuj środki zamrożone w niezapłaconych fakturach i otrzymaj natychmiastowy zastrzyk gotówki.
Zobacz ofertę
Faktoring eksportowy
Zagwarantuj swojej firmie płynność finansową i bezpieczeństwo w handlu z zagranicznymi kontrahentami.
Zobacz ofertę
Faktoring odwrotny
Finansujemy zakupy Twojej firmy. Uzyskaj korzystane rabaty od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

  KUKE Finance S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym:

  Inspektor Ochrony Danych – Justyna Buzala
  e-mail: iod@kuke-finance.pl
  Adres do korespondencji
  KUKE Finance S.A.
  Ul. Krucza 50
  00-025 Warszawa

  Dziękujemy!
  Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Zamknij