Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce w związku z ich dematerializacją

Stosownie do wymogu art. 16 ust. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.l798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą- niniejszym informujemy, że KUKE Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501348 (dalej zwana Spółką), w dniu 30 listopada 2020 r. dokonała, w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia, czwartego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów odcinków zbiorowych akcji imiennych w Spółce. Wezwanie zostało wysłane do Akcjonariusza ujawnionego na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki adres ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosown ie do postanowień art. 15 ust.l Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywan ia przez akcjonariusza wobec Spółki,że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc dolstycznia 2026 r.

Niniejsze wezwan ie jest czwartym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji, o którym mowa w art. 16 ust.1 Ustawy.

Pobierz dokument

Informacja o czwartym wezwaniu do akcjonariusza Pobierz