Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KUKE Finance S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 11.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na złożenie przez KUKE Finance S.A. do Banku Gospodarstwa Krajowego oświadczeń w związku z planowanym zawarciem przez KUKE Finance S.A.: umowy ramowej dotyczącej udzielenia kredytów na działalność gospodarczą i działalność leczniczą oraz udzielania gwarancji, poręczeń, awalów i akredytyw własnych w obrocie zagranicznym i krajowym w Banku Gospodarstwa Krajowego nr zatwierdzenia zmiany 14/UR/2022 (umowa ramowa) oraz umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 22/0265 (umowa kredytu).
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu przy ul. Kruczej 50, w Warszawie w dniach 8-10 marca 2022 r.