Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KUKE Finance S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2021 oraz rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu KUKE Finance S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zrządzaniem za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  • Sprawozdania Zarządu i działalności KUKE Finance S.A. za rok 2021r.;
  • Sprawozdania finansowego KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
  • Wniosku Zarządu KUKE Finance S.A. dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
 8. Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE Finance S.A. w 2021 r.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu przy ul. Kruczej 50, w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 2022 r.