Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KUKE Finance S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia zmiany „Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance na 2021 rok oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2021-2023” i jego tekstu jednolitego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwoju KUKE Finance S.A. na lata 2022-2024”.
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu przy ul. Kruczej 50, w Warszawie w dniach 5-9 listopada 2021 r.