Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Zarząd KUKE Finance S.A. zwraca się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, jako jedynego akcjonariusza Spółki, o odbycie w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE Finance S.A. w Warszawie bez formalnego zwołania, tj. w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2022 oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KUKE Finance S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  • Sprawozdania finansowego KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
  • Wniosku Zarządu KUKE Finance S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;
  • Z oceny sytuacji KUKE Finance S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
  • Z oceny realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 KSH;
  • Z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
  • Zawierające informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 KSH. z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.
 8. Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE Finance S.A. w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance S.A. na rok 2023 oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2023-2025”.
 13. Zmiana Statutu KUKE Finance S.A.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.