Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE Finance

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KUKE Finance S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie KUKE Finance S.A. przy ul. Kruczej 50 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2020 oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KUKE Finance S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 8. a) Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE Finance S.A. za rok 2020,
 9. b) Sprawozdania finansowego KUKE Finance S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
 10. c) wniosku Zarządu KUKE Finance S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 11. Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Planu Finansowego i planu działalności KUKE Finance S.A. na rok 2021 oraz projekcji sprawozdań finansowych na lata 2021-2023.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wyznaczenie swego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu przy ul. Kruczej 50, w Warszawie w dniach 12-14 maja 2021 r.