Czym jest faktoring?

21.06.2022 ABC faktoringu

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

Faktoring – definicja

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Regulacje prawne

Umowa faktoringu w polskim porządku prawnym jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie ma jednolitych przepisów, które by jej dotyczyły. Do umowy faktoringu mają zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie przelewu wierzytelności:

 • § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 • § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Na gruncie prawa międzynarodowego usługa faktoringu unormowana jest przez konwencję UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28.05.1988 roku (tzw. konwencja ottawska). Konwencja definiuje umowę faktoringu jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami (faktorem a faktorantem), zgodnie z którą faktorant przenosi na faktora wierzytelności powstałe w wyniku umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy nim a jego klientami (dłużnikami). Faktor wykonuje co najmniej dwie z poniższych usług:

 • finansowanie faktoranta,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • inkaso wierzytelności,
 • przejęcie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Konwencja nakłada obowiązek poinformowania dłużnika o przeniesieniu własności wierzytelności.

Dlaczego faktoring?

 • Poprawia płynność finansową firmy. Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach.
 • Oszczędza czas i redukuje koszty związane z zarządzaniem należnościami. Faktoring pozwala uwolnić się od pracochłonnych i uciążliwych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności. Zadania te przejmuje na siebie faktor, a firma może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności.
 • Zwiększa bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców firmy.
 • Łatwo dostępna forma finansowania. W porównaniu z tradycyjnymi formami finansowania krótkoterminowego, takimi jak kredyt obrotowy, faktoring nie wymaga od firmy przedstawiania zabezpieczeń materialnych. W faktoringu obowiązują również uproszczone procedury przyznawania finansowania i sprawne udostępnienie środków.
 • Nie obciąża bilansu firmy w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego (dotyczy faktoringu pełnego).
 • Pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, które może zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.

Dla kogo faktoring?

Faktoring ma zastosowanie we wszystkich branżach i segmentach rynku. Usługa faktoringu to optymalne rozwiązanie dla firm, które:

 • potrzebują elastycznego i dopasowanego do bieżących potrzeb źródła finansowania
 • stosują odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
 • prowadzą cykliczną sprzedaż do stałego grona odbiorców
 • poszukują innych niż kredyt obrotowy źródeł finansowania bieżącej działalności
 • chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności odbiorców
 • chcą poprawić bądź utrzymać dyscyplinę płatniczą kontrahentów