Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu

19.10.2023 ABC faktoringu

Współcześnie bardzo często podkreśla się, że przedsiębiorca nie może mieć na uwadze wyłącznie ekonomicznego aspektu swojego biznesu. Równie priorytetowo powinien traktować korzyści wszystkich interesariuszy, lokalnych społeczności i środowiska. Działania przedsiębiorcy uwzględniające te korzyści realizują ideę zrównoważonego rozwoju biznesu. W niniejszym wpisie przyglądamy się bliżej relacji między zrównoważonym rozwojem a faktoringiem – jedną z najpopularniejszych metod finansowania nowoczesnych firm. Zapraszamy do lektury.

Obszary zrównoważonego rozwoju w biznesie

Zasoby naturalne występujące na świecie są ograniczone. Z tego względu należy z nich korzystać rozważnie, tak aby dostęp do nich miały również następne pokolenia. Ta myśl jest fundamentem zrównoważonego rozwoju, czyli – ujmując rzecz ogólnie – zdolności społeczeństwa do wzrostu bez wyczerpywania zasobów naturalnych. Z idei zrównoważonego rozwoju korzysta się współcześnie między innymi w biznesie – firmy coraz częściej koncentrują się na zadaniu ochrony środowiska czy odpowiedzialności społecznej.

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która wiąże się z pojęciem ESG. Oznacza ono perspektywę oceny zarządzania, uwzględniającą czynniki pozafinansowe, w odniesieniu do których opracowuje się ratingi przedsiębiorstw. ESG obejmuje trzy podstawowe obszary:

  • E (environmental) – obszar związany z ekologią w biznesie, w tym z zadaniem ochrony środowiska naturalnego i ograniczania zużycia zasobów planety,
  • S (social) – obszar związany przede wszystkim z zabezpieczaniem interesów społecznych pracowników firmy, w tym z zadaniem stworzenia odpowiednich warunków i zapewnienia równości w miejscu pracy,
  • G (governance) – obszar związany z przejrzystością firmy wobec inwestorów i interesariuszy oraz obowiązkiem prowadzenia działań zgodnych z prawem (np. w zakresie prawa podatkowego).

Raportowanie ESG

Z problematyką ESG związane są obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. W obliczu przeobrażeń w zakresie postrzegania biznesu i jego funkcji w społeczeństwie podmioty gospodarcze coraz częściej informują o pozafinansowych aspektach działalności. Nie ma w tym przypadku, bowiem współcześnie potencjalni partnerzy zwracają uwagę nie tylko na finanse przedsiębiorstwa, ale również na to, czy dana firma generuje wysokie wyniki w zakresie ESG. Warto również przypomnieć, że w przypadku niektórych podmiotów raportowanie wynika z obowiązku prawnego – dotyczy on zwłaszcza dużych korporacji. Obowiązek ten jest sukcesywnie rozszerzany na nowe podmioty.

Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu

Biorąc pod uwagę powyższe, nie powinno dziwić, że również firmy finansujące przedsiębiorców uwzględniają w swojej działalności wskaźniki ESG. Od tego, czy dany podmiot spełnia ustalone wymagania w zakresie ESG zależy niekiedy, czy firma udzieli mu finansowania.

Takie rozwiązanie wprowadza się w odniesieniu do faktoringu, czyli usługi polegającej na wykupie faktur od wierzyciela. Faktorant – przedsiębiorca korzystający z usługi – otrzymuje wynagrodzenie jeszcze zanim zobowiązanie dłużnika stanie się wymagalne. W zamian płaci firmie faktoringowej wynagrodzenie, np. w formie prowizji czy abonamentu. W przypadku faktoringu ze wskaźnikami ESG, finansowanie może być uzależnione nie tylko od ryzyka ekonomicznego transakcji czy limitu, jakiego udzielono przedsiębiorcy, ale również od tego, czy zachowuje on wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co ważne, faktorant spełniający określone wymagania może liczyć na lepsze – w porównaniu do standardowych – warunki finansowania. Omawiane rozwiązanie określa się niekiedy mianem sustainability linked factoring.

Finansowanie zrównoważone – rozwiązań jest wiele

Powiązanie faktoringu ze zrównoważonym rozwojem wpisuje się, jako praktyka biznesowa, w szersze zjawisko, nazywane niekiedy zielonym faktoringiem (green factoring). Na rynku spotkać można oferty, w których promuje się finansowanie zrównoważone, czyli transakcje o pozytywnym wpływie na klimat i środowisko. Celem takich działań może być np. wsparcie firm w procesie zrównoważonej transformacji bądź pokrycie potrzeb finansowych start-upów ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Warto na zakończenie wspomnieć, że Unia Europejska od kilku lat rozważa wprowadzenie nowego rozwiązania, tzw. Green Supporting Factor, promującego finansowanie dla organizacji dbających o środowisko. W ramach tej koncepcji firmy prowadzące politykę sprzeczną z celami UE w zakresie zrównoważonego rozwoju miałyby otrzymywać finansowanie na gorszych warunkach. Należy się spodziewać, że ze względu na negatywną opinię Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) tego typu rozwiązanie nie zostanie w najbliższej perspektywie wcielone w życie. Niemniej jednak wykorzystanie mechanizmów do niego podobnych na poziomie europejskim jest raczej kwestią czasu.