Faktoring dla firmy transportowej

02.01.2023 ABC faktoringu

Jak przyspieszyć spływ gotówki po wystawieniu faktury? Co zrobić, żeby nie martwić się o terminowe regulowanie zobowiązań finansowych takich jak raty leasingowe, podatki, wynagrodzenia i płatności ZUS? W jaki sposób uzyskać środki na rozwój firmy transportowej?

Odpowiedź jest prosta: skorzystać z faktoringu

Bezpieczeństwo i rozwój z faktoringiem transportowym

Aż 55% faktur w polskiej branży transportowej płaconych jest po terminie, a w przypadku blisko 10% faktur opóźnienia te przekraczają 90 dni (Raport D&B Polska Barometr płatności na świecie 2015). Dla wielu firm konsekwencją zatorów płatniczych jest utrata płynności finansowej, która uniemożliwia terminowe regulowanie podstawowych zobowiązań finansowych wobec leasingodawcy, dostawcy paliw, ZUS lub urzędu skarbowego.

Dzięki usłudze faktoringu firma transportowa uzyskuje gotówkę zaraz po wykonaniu frachtu i wystawieniu faktury. Dodatkową zaletą faktoringu pełnego (bez regresu) jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów swojego klienta. Faktoring bez regresu przeznaczony jest dla przedsiębiorstw pozyskujących nowych kontrahentów, ale jednocześnie nastawionych na większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Klienci chętnie obejmują usługą faktoringu pełnego kontrahentów, gdy nie mają wystarczającej wiedzy na temat ich sytuacji finansowej, zwłaszcza w zakresie zdolności do regulowania zobowiązań, czy dyscypliny płatniczej wobec innych dostawców. Ten aspekt jest szczególnie istotny, kiedy firma rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, gdzie ryzyko braku płatności często rośnie, a proces weryfikacji kontrahenta czy dochodzenia utraconych należności jest z reguły zdecydowanie bardziej skomplikowany niż na rynku lokalnym.  

Faktoring umożliwia również firmie transportowej dynamiczny rozwój. Zamiast zamrażać środki finansowe w niezapłaconych fakturach, przewoźnik otrzymuje gotówkę, którą może przeznaczyć na inwestycje. Może też zaoferować swoim klientom korzystne warunki płatności i dzięki temu pozyskać nowe kontrakty. Na wysoce konkurencyjnym rynku usług transportowych inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa i elastyczność w podejściu do biznesu stają się istotnymi warunkami sukcesu.

Leasing i faktoring połączone w transporcie

Badania przeprowadzone przez Europejski Fundusz Leasingowy (Raport EFL Transport pod lupą 2013) pokazują, że leasing jest podstawowym narzędziem finansowym umożliwiającym zakup taboru przedsiębiorcom z branży przewozowej. Leasing i faktoring to wzajemnie uzupełniające się usługi finansowe. Leasing umożliwia sfinansowanie zakupu floty, zaś faktoring pozwala sfinansować należności za sprzedane usługi.

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kredytem obrotowym dla firm korzystających z leasingu często bywa trudne. Powodem jest brak majątku trwałego, który jest ważnym elementem przy ocenie wiarygodności kredytowej przeprowadzanej przez banki. W przypadku faktoringu najistotniejszym kryterium, które bierze pod uwagę faktor przy udzielaniu finansowania klientowi jest kondycja finansowa i wypłacalność jego odbiorców.

Faktoring może też być pomocny w sytuacji, gdy przewoźnik ma problemy z terminowym regulowaniem rat leasingowych z powodu zatorów płatniczych spowodowanych brakiem płatności za wykonane usługi. Finansowanie należności za pomocą faktoringu poprawia płynność finansową przewoźnika i umożliwia niezakłóconą współpracę z leasingodawcą.

Podsumowanie korzyści faktoringu

  • poprawa płynności finansowej
  • zwiększenie bezpieczeństwa współpracyz kontrahentami
  • dynamiczny rozwój firmy
  • udane połączenie z leasingiem

KUKE Finance była partnerem konferencji omawiającej aktualne wyzwania branży TSL w Polsce Truck Forum & Awards 2015, która odbyła się 17 czerwca 2015 roku w Warszawie.