W jaki sposób faktoring może pomóc firmie w ekspansji zagranicznej?

20.07.2023

Ekspansja na rynki zagraniczne jest okazją do rozwoju firmy – przedsiębiorca, zyskując nowych partnerów biznesowych, dąży jednocześnie do zwiększenia dochodu i poprawy konkurencyjności firmy. Proces umiędzynarodowienia działalności wiąże się oczywiście z ryzykiem. Nawet jeśli poprzedza go drobiazgowa analiza zagranicznego rynku, należy przygotować się na momenty nieoczekiwane, np. zwłokę kontrahenta. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami takich sytuacji, przedsiębiorca ma do dyspozycji co najmniej kilka rozwiązań. Jednym z nich, cieszącym się coraz większą popularnością, jest faktoring. W dzisiejszym wpisie charakteryzujemy wpływ faktoringu na ekspansję zagraniczną firmy. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega faktoring?

Niezależnie od tego, czy chodzi o faktoring świadczony na rzecz podmiotów krajowych, czy też faktoring eksportowy, umowa finansowania łączy w ujęciu modelowym dwa podmioty: faktora i faktoranta. Funkcję pierwszego pełni firma faktoringowa, która oferuje przedsiębiorcy przejęcie jego wierzytelności w zamian za określone wynagrodzenie (np. w formie prowizji). Faktorantem jest z kolei klient firmy faktoringowej, czyli przedsiębiorca, który zamierza zbyć swoje wierzytelności i w ten sposób uzyskać związane z nimi należności w krótkim czasie – jeszcze zanim zobowiązanie dłużnika stanie się wymagalne. Należy przy tym pamiętać, że opisany model jest zaledwie jednym z wielu dostępnych rozwiązań, które mogą wybrać strony umowy. Poszczególne typy faktoringu różnią się zwłaszcza pod względem sposobu rozłożenia odpowiedzialności za długi oraz metody wynagrodzenia faktora.

Szerzej na temat: Faktoring co to?

Jaką funkcję pełni faktoring w ekspansji zagranicznej?

Faktoring eksportowy należy traktować przede wszystkim jako zewnętrzne źródło finansowania, które zabezpiecza sytuację finansową faktoranta. Dzieje się tak dlatego, że w wyniku zastosowania faktoringu ograniczeniu podlega ryzyko nieterminowych płatności dłużników. Przedsiębiorca, który dokonuje ekspansji firmy za granicę, nie musi obawiać się, że w przypadku ewentualnej zwłoki dłużnika utraci płynność finansową i powstaną w jego otoczeniu zatory płatnicze. Firma faktoringowa przejmuje przysługujące mu wierzytelności i staje się odpowiedzialna za wyegzekwowanie długów. Jednocześnie wypłaca przedsiębiorcy wynikającą z wierzytelności należność (pomniejszoną o wynagrodzenie), z której może on korzystać w bieżącej działalności.

Faktoring – forma zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

Korzystając z faktoringu eksportowego, przedsiębiorca zyskuje również zabezpieczenie przed zmianami kursów i związanym z nimi ryzykiem. Jak zostało wspomniane, firma eksportująca towary czy usługi za granicę nie musi czekać, aż termin płatności minie. Zwykle otrzymuje środki od firmy faktoringowej natychmiast po wystawieniu faktury. Stąd ryzyko związane ze zmianami kursów w okresie od wystawienia faktury do czasu, w którym zobowiązanie dłużnika jest wymagalne, zostaje wyeliminowane. Jest to szczególnie istotne w przypadku ekspansji zagranicznej firmy na rynki o podwyższonym ryzyku.

Faktoring eksportowy z dodatkowymi usługami

Warto pamiętać, że na ogół firmy faktoringowe obok finansowania świadczą dodatkowe usługi, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej eksportera. Do tych usług należy w szczególności monitorowanie napływających należności oraz eksperckie wsparcie w zakresie zasad panujących na zagranicznych rynkach. Działania podejmowane przez podmiot finansujący, które towarzyszą faktoringowi eksportowemu, mają zwykle na celu odciążyć przedsiębiorcę i ułatwić bieżące funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa w obliczu nowej, związanej z ekspansją, sytuacji biznesowej.

Warto przeczytać: Faktoring koszt

Faktoring a ekspansja na rynki zagraniczne – co warto zapamiętać?

Mówiąc o faktoringu, mamy najczęściej na myśli usługę wykorzystywaną w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który jest dostawcą towarów i usług. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku faktoringu eksportowego. Firma faktoringowa wykupuje wierzytelności przysługujące przedsiębiorcy w stosunku do zagranicznych kontrahentów. Dzięki temu otrzymuje on związane z nimi środki, jeszcze zanim minie termin płatności. Faktoring eksportowy okazuje się zatem przede wszystkim narzędziem, które ogranicza ryzyko utraty płynności i powstania zatorów płatniczych.

W przypadku skorzystania z finansowania ekspansja firmy za granicę jest obarczona mniejszym ryzykiem również dlatego, że przedsiębiorca nie musi obawiać się zmian kursów walut – otrzymuje środki natychmiast po wystawieniu faktury. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku rynków niestabilnych. Należy jeszcze pamiętać o tym, że na ogół finansowaniu towarzyszą inne, przydatne dla przedsiębiorcy, usługi. Powierzenie niektórych zadań, np. monitorowania spływających należności, profesjonalnym podmiotom ma pozytywny wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy.